**New** Safari – Three Irish Girls Yarn Inc

**New** Safari

$19.00

Safari is a lush gold wheat semi solid that coordinates with Congo, Yucatan, or Sierra.